Místní knihovna Rakov
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Místní knihovna Rakov je umíst?na v téže budov?, jako Obecní ú?ad Rakov a Kulturní dům.

                          

Pro ve?ejnost je otev?ena

v pond?lí 1600 - 1800hod

Sou?asn? je možné využít také ve?ejný internet

Jako knihovnice zde pracuje paní Helena Kolá?ová.

Knihovna má k dispozici stálý knihovní fond: 2288 svazků a vým?nný fond: asi 240 svazků. Vým?na knihovního fondu probíhá 3x ro?n? (mezi knihovnami st?ediska Všechovice). Katalog je sou?ástí st?ediskového on-line katalogu a nejdete jej na:

www.knihovnavsechovice.cz/katalog

Poslední vým?na cirkula?ního fondu: ve st?edu 26. února 2019.

Seznam cirkula?ních knih naleznete zde v záložce "vým?nný fond".